Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem serwisu jest: Zakład Davbol Bolesław Dawidowicz ul. W. Reymonta 54 44 -335 Jastrzębie-Zdrój woj. ślaskie Polska NIP: 6330001052

 2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas zakładania usług, podczas używania usług lub przy korzystaniu z różnego rodzaju akcji marketingowych, które mogą być prowadzone przez Operatora (np. konkursy, newslettery itp.).

 3. Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:

  • techniczne uruchomienie usług,

  • fakturowanie,

  • przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,

  • informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,

  • informowanie o planowanych pracach technicznych,

  • informowanie o istotnych zmianach konfiguracyjnych,

  • informowanie o zmianach regulaminów,

  • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników,

  • wyjaśnienia w zakresie rozliczeń,

  • bezpośredni kontakt handlowy – jeśli użytkownik o niego poprosi.

  • przesyłanie informacji marketingowych mailem/sms/telefonicznie/innymi kanałami – jeśli użytkownik wyraża zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę, albo w panelu klienta – szczegółowe zasady,zakres zgody wraz z powołaniem odpowiednich przepisów znajdują się wówczas w miejscu wyrażania zgody),

 4. Operator, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.

 5. Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

  • Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Operatora.

2. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest: Zakład Davbol Bolesław Dawidowicz ul. W. Reymonta 54 44 -335 Jastrzębie-Zdrój woj. ślaskie Polska NIP: 6330001052

  Dane kontaktowe Administratora: ul. W. Reymonta 54 44 -335 Jastrzębie-Zdrój woj. ślaskie Polska email: anteny@davbol.pl tel. +48 32 743 63 06

 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD), Krzysztof Dawidowicz który jest dostępny pod następującymi danymi kontaktowymi: adres e-mail: rodo@davbol.pl

 3. Dobrowolność podania danych osobowych

  Dostawca informuje, że o ile nic innego nie wskazano w treści poszczególnych formularzy (np. wskazując, że podanie danych jest dobrowolne), z usług Dostawcy nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. W związku z powyższym, odmowa podania danych może wiązać się z odmową zawarcia umowy i świadczenia zamówionej usługi.

 4. Do założenia konta klienta w celu zamawiania usług Dostawcy niezbędne jest utworzenie loginu oraz podanie:

  Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej

  Przedsiębiorcy

  • imię i nazwisko

  • adres zamieszkania

  • adres e-mail

  • numer telefonu

  • numeru PESEL

   (Dane obowiązkowe)

  • imię i nazwisko

  • nazwa firmy

  • adres działalności

  • adres e-mail

  • numer telefonu

  • numer NIP

   (Dane obowiązkowe)

 5. Rodzaje przetwarzanych danych, cele, podstawa prawna przetwarzania danych przez Dostawcę oraz przewidywany okres przechowywania

  Rodzaj danych

  Cel przetwarzania

  Podstawa prawna

  Okres przechowywania

  Dane obowiązkowe

  Dane kontaktowe personelu Klienta (w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)

  Utrzymywanie konta klienta w serwisie, świadczenie zamawianych usług, zapewnienie kontaktu w związku z wykonaniem usług

  Art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)

  Do momentu usunięcia konta klienta

  Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń

  Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)

  Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń

  Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora

  Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)

  Do momentu wyrażenia sprzeciwu na zasadach art. 21 – 22 RODO

  Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert

  Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w zw. z art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda)

  Do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu na zasadach art. 21 – 22 RODO

  Dane niezbędne ze względu na wybrany sposób rozliczenia usług, w szczególności:

  Dane rachunku bankowego z którego dokonano zapłaty

  Dane zawarte w wystawionych rachunkach (fakturach VAT)

  Dane o zamówionych i wykonanych usługach (historia zamówień)

  Rozliczenie wykonanych usług

  Art. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)

  Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub upływu terminu obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

  Wykonanie obowiązków prawnych w zakresie księgowości i rachunkowości

  Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie księgowości)

  Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń

  Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

  Dane zawarte w korespondencji z Administratorem (w wypełnionych formularzach kontaktowych, systemie zgłoszeń, poczcie elektronicznej, aplikacji chat, korespondencji tradycyjnej)

  Zapisy rozmów telefonicznych

  Prowadzenie korespondencji, obsługa zgłoszeń, wniosków, zapytań lub reklamacji. Wykazanie treści złożonych przez osobę oświadczeń lub żądań

  Art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą)

  Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)

  Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń

  Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń

  Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)

  Dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  Oznaczenie identyfikujące nadawane osobie na podstawie posiadanych danych

  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta osoba

  Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną

  Informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną

  Zapewnienie parametrów jakościowych usługi oraz optymalizacja

  Utrzymywanie środków bezpieczeństwa

  Obsługa zapytań

  Ustalanie przypadków niedozwolonego korzystania z usługi oraz przekazywanie danych organom uprawnionym

  Art. 18 ust. 5 - 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)

  Do 6 miesięcy

  W przypadku danych dotyczących dostępu do panelu klienta oraz składania zamówień, dyspozycji lub żądań - przez czas trwania usługi, a później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Wszystkie opisane powyżej dane osoby przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych.

  Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

  Art. 6 ust 1 pkt c) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO (wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych)

  Zgodnie z wewnętrznym harmonogramem wykonywania kopii zapasowych

 6. Prawo wycofania zgody

  Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej tym wycofaniem.

 7. Prawa osoby w zakresie przetwarzania jej danych osobowych

  Osobie przysługują następujące prawa dotyczące jej danych osobowych:

  Prawo dostępu do danych

  Art. 15 RODO.

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.

  Prawo do sprostowania i uzupełnienia

  Art. 16 RODO

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  Prawo do usunięcia

  Art. 17 RODO

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.

  Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Art. 18 RODO

  Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.

  Prawo do przenoszenia danych

  Art. 20 RODO

  Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Art. 21 RODO

  Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  Sprzeciw przysługuje także w innych przypadkach określonych w art. 21-22 RODO.

  Osoba może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych na wstępie. Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.

 8. Odbiorcy danych

  Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:

  • podmiotom prowadzącym rejestry abonentów domen internetowych zamówionych przez osobę lub pośrednikom dokonującym rejestracji danej domeny;

  • przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do wysyłki e-maili lub sms’ów, komunikacji chat);

  • przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe);

  • podwykonawcom i serwisantom;

  • audytorom;

  • przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim.

  Dane mogą zostać też ujawnione także:

  • organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej;

  • innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 9. Przekazywanie danych do Państw trzecich

  Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.

  Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California.

  Przekazanie danych może nastąpić również w przypadku zamówienia usługi wymagającej przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w szczególności rejestracji domeny internetowej, której rejestr jest obsługiwany przez podmiot mający siedzibę w państwie nienależącym do EOG lub certyfikatu SSL obsługiwanego przez taki podmiot. W tym wypadku dane osobowe są przekazywane niezależnie od tego, czy w stosunku do danego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych lub czy zostały zapewnione inne zabezpieczenia określone w art. 46 lub 47 RODO. Dane zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówionej usługi.

  Mając na uwadze, że określenie z góry i opisanie wszystkich możliwych sytuacji przekazania danych osobowych poza EOG w związku z rejestracją domen, zakupem certyfikatów SSL lub zamawianiem innych usług oferowanych przez Administratora jest niemożliwe w niniejszym dokumencie (w bazie IANA funkcjonuje ponad 1500 domen, w tym krajowych, międzynarodowych oraz domen typu nTLD, których rejestry często prowadzone są przez odrębne organizacje), szczegółowe informacje można uzyskać:

  Dodatkowo, szczegółowe informacje o przekazaniu danych poza EOG w związku ze świadczeniem poszczególnych usług można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres e-mail: rodo@davbol.pl).

 10. Profilowanie

  W stosunku do Osoby mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Nie wywołują one skutków prawnych i nie są oparte o dane szczególnej kategorii.

 11. Prawo skargi

  Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wybrane metody ochrony danych.

 1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

  • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym

  • ochronę przed utratą danych

 2. Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.

 3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

 4. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).

 5. Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).

 6. Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).

 7. Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).

 8. Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych,specjalistyczne systemy klimatyzacji).

 9. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

 10. Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.

4. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Zapisowi mogą podlegać:

  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

  2. czas nadejścia zapytania,

  3. czas wysłania odpowiedzi,

  4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  7. informacje o przeglądarce użytkownika,

  8. informacje o adresie IP,

  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,

  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.

6. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 9. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie

 10. Operator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświelić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.

 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne: